Thursday, March 22, 2007

重新啟動MSN

現在的我是準休學生....


---
心愛的喇叭總算不再是總是只播放英文了....

---

回車駕言邁,悠悠涉長道。
四顧何茫茫,東風搖百草。
所遇無故物,焉得不速老。
盛衰各有時,立身苦不早。
人生非金石,豈能長壽考?
奄忽隨物化,榮名以為寶。

No comments:

Post a Comment