Wednesday, March 24, 2010

讀小說時,偶讀唐朝一小品。不知真假。


唐人,蘇安明少年時,與其鄰家少女有約,十七,進京為試,少女臨行,以蒸壺送之,內有一蒸雞,等少年進士,女家躬耕,貧甚,不敢復言婚事。

高官或勸納其幼女,是笑:「吾心當日已許,今安敢為富貴負吾本心哉?」

回鄉娶女,婚後,夫妻相愛相敬,然好景不長,數年後,其妻不幸病故,其年不過十九歲,留有二子一女,蘇安明大悲,十數年不樂,不娶女色。

其兄說著:「哀生於愛,愛生於色,大丈夫何患無妻,今悲泣何至於如此?」

蘇安明說:「吾不知何以因色生愛,因愛生哀,吾只知吾妻已去,是以一生多悲哉!千萬人中,吾妻唯一人耳!」

「吾不知何以因色生愛,因愛生哀,吾只知吾妻已去,是以一生多悲哉!千萬人中,吾妻唯一人耳!」古文甚短,不過數百字,但是這句話,方信讀來幾遍,久久不能自已,不知不覺中,真是心中難以言說其中的味道。

有情如此,其人當是難得。

至於蘇安明最後官至三品,為一州之牧,卻已是不足為貴。
人道天堂 章三

No comments:

Post a Comment